Overbelastet yrkessjåfør som benytter seg fullt ut av hviletiden

Nye retningslinjer og læreplan YSK kode 95.01

09.02.2024

Politikerne har erkjent at det er stor etterspørsel og mangel på yrkessjåfører her i i landet, hva må gjøres?

YSK-kode 95.01 inneholder en detaljert læreplan for tilleggsutdanning av yrkessjåfører. Fokuset er spesielt rettet mot flyktninger fra Ukraina som har kommet til Norge. Etter situasjonen i Ukraina har norske myndigheter og EU vedtatt regelendringer angående anerkjennelse av ukrainske førerkort og yrkessjåførkompetanse.


Læreplanen tar for seg ulike temaer som ulykkesberedskap, kosthold og helse, sikring av last, kjøre- og hviletid, sikker atferd på veien, samt sikkerhetskurs på bane. Den inkluderer også ulike moduler for godstransport, persontransport og kombinert gods- og persontransport, med forslag til innhold tilpasset den enkelte yrkessjåfør.

Utdanningen er utformet for å tilpasses yrkessjåførens daglige arbeidsoppgaver og behov. Lærere har handlingsrom til å tilpasse undervisningen basert på elevenes kompetanse. Det vektlegges kommunikasjon på et språk begge parter forstår, og ved behov benyttes tolk.

For at kursdeltakerne skal kunne gjennomføre tilleggskurs, må de oppfylle spesifikke vilkår. Undervisningen skal legge til rette for erfaringsutveksling og involvere praktiske aktiviteter. Det presiseres at timetallene for de ulike modulene og temaene betraktes som minimum, og lærere har muligheten til å tilpasse undervisningen etter elevenes behov. Dette er en forenklet løsning på drøyt 50 timer istedenfor 140 timer som normalt.

Her kan du laste ned dokumentet: Retningslinjer og læreplan YSK kode 95.01 Ukraina
 
Tungbil etterutdanning

SISTE NYTT